doprajte telu relax

MASÁŽE
Masáž (gr. massó, massein – stláčať, hniesť)

je  sústava hmatov, ktoré pôsobia na periférne nervy, svaly i cievy a tým vyvolávajú priaznivý účinok na ľudský organizmus. To je dôvod, prečo sa využíva na udržiavanie a podporu zdravia (ako prevencia) ale hlavne  ako liečba chorôb a patologických stavov.

Masáže sú vhodnou voľbou pri stuhnutých svaloch a bolesti, ochoreniach pohybového systému, lymfatického systému, či nervového systému. Každý druh masáže ma svoje čaro. Môžete si vybrať lokálnu alebo celotelovú masáž.

Pri masážach sa využívajú kvalitné emulzie, krémy alebo oleje, ktoré pohladia nielen telo, ale aj dušu.

Nájdite si aj Vy tú správnu masáž a obdarujte sa.

Veríme, že to neoľutujete a vaše telo i duša Vám budú vďačné.

Let your body relax

Massage
Massage (Gr. massó, massein – to press, knead)

is a system of tactile sensations that act on peripheral nerves, muscles and blood vessels and thus induce a beneficial effect on the human organism. This is the reason why it is used to maintain and promote health (as prevention) but mainly as a treatment for diseases and pathological conditions.

Massages are a suitable choice for stiff muscles and pain, diseases of the locomotor system, the lymphatic system, or the nervous system. Each type of massage has its own charm. You can choose a local or full body massage.

During massages, quality emulsions, creams or oils are used, which caress not only the body, but also the soul.

Find the right massage and treat yourself.

We believe that you will not regret it and your body and soul will thank you.

Change Language To: Slovak English